« Tagasi

PAKKUMISKUTSE: Kruusateede remont Komsi-Kibena piirkonnas.

Puka Valla kruusateede remont Komsi-Kibena piirkonnas.

 

Puka Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthankes " Puka valla kruusateede remont Komsi-Kibena piirkonnas" ja väljastab Teile pakkumise koostamiseks käesolevas pakkumise kutses loetletud dokumendid ning annab järgnevad juhised.

 

Ostja:                                                       Puka Vallavalitsus

Registreerimisnumber

75002347

Aadress

Kooli tn. 6, 67217, Puka, Valgamaa

Telefon

766 9410

e-post

vallavalitsus@puka.ee

 

Kontaktisik:                        Adu Kurg, tel. 516 4931, vallavalitsus@puka.ee

 

Hanke objekt:

Objekti nimetus

Puka Valla kruusateede remont Komsi-Kibena piirkonnas. 

 

1.            Pakkumise ettevalmistamise juhised

 

1.1.             Pakkumise koostamisel tuleb lähtuda käesolevatest pakkumise kutse dokumentidest, selle lisadest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.2.             Osaliste pakkumiste esitamine ei ole lubatud.

1.3.             Variantpakkumiste esitamine ei ole lubatud.

1.4.             Kõik pakkumise koostamise ja esitamisega seotud kulud ja riskid kannab täies mahus Pakkuja. Ostja ei kanna materiaalset vastutust Pakkuja poolt pakkumismenetluse käigus tehtud kulutuste eest.

1.5.             Pakkumise kutse dokumentide kohta käivad märkused tuleb Pakkujal esitada kirjalikult (e-postiga).

1.6.             Pakkujal on õigus saada Ostjalt selgitusi pakkumise kutse ja pakkumise kutse dokumentide sisu kohta.

1.7.             Ostja võib nõuda Pakkujalt põhjendatud ja asjassepuutuvaid selgitusi pakkumises esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta. Pakkuja on kohustatud selgitused Ostjale esitama 1 (ühe) tööpäeva jooksul.

1.8.             Pakkumisel eeldatakse, et Ostja ja Pakkuja tunnevad kõiki kehtivaid õigusakte. Kumbki pool ei tohi oma huvides ära kasutada teise teadmatust või vigu. Pakkumise pooled teatavad kirjalikult omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest, vastuoludest ja riskiteguritest, aga ka abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.

 

 

2.                   Töövõtu ulatus  ja  objekti tehniline kirjeldus

 

2.1   Kruusateede remontiminekruusa lisamisega. Ostja küsib pakkujalt 1m2 hinda. Remonditavate teede nimekiri lisa 1.

2.2. Kruusateede remontimisel tuleb lähtuda Maanteeameti 2012 aasta juhistest „ Katete remondimeetodite valikupõhimõtted". Katete taastamisel tuleb kasutada purustatud kruusa segu nr. 3.

2.3. Enne purustatud kruusa lisamist tuleb teed hööveldada.

2.4. Pärast hööveldamist lisatakse remonditavale teele min. 10 cm purustatud kruusa –segu nr. 3.

2.5. Lisatud purustatud kruus hööveldatakse profiili ja tihendatakse.

2.6. Vajaduse rajatakse teepervest ca 50 cm kaugusele (kahele poole teed) – 30 cm sügavune sadevete nõva.

2.7. Tasutakse tegelikult teostatud tööde eest.

Pakkumise mahtu arvestada ka need tööd ja toimingud, mis ei ole pakkumise kutse dokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mis on, tuginedes heale ehitustavale ja Pakkuja ametialasele professionaalsusele, vajalikud pakkumise kutse dokumentides kirjeldatud tööde nõuetekohaseks teostamiseks.

 

3. Hanke teostamise tähtaeg

 

3.1 Hanke teostamise tähtaeg on 13.oktoober 2017.

 

4. Maksetingimused

 

4.1   Ostja maksab Töövõtjale tegelikult teostatud tööde eest 10 päeva jooksul Tööde üleandmise- vastuvõtuakti vastuvõtmisest Ostja poolt.

4.2   Juhul kui Töövõtja ei ole tööde teostamisel kinni pidanud hankelepingu täitmise tähtaegadest on Töövõtja kohustatud tasuma viivist 0,2% kogu lepingu maksumusest iga viivitatud päeva eest. Lisaks on Töövõtja kohustatud hüvitama Ostjale kogu tekitatud kahju.

 

5. Pakkumise struktuur

 

5.1. Tiitelleht, millel on hanke nimetus ja andmed pakkuja kohta (nimi, registrikood, aadress, kontaktandmed);

5.2. Pakkumine vormistatud vastavalt (vorm 1). Pakkumise maksumus tuleb väljendada kogumaksumusena ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga. Pakkumine peab sisaldama kõiki töid ja materjale, millised on vajalikud tulemuse saavutamiseks.

5.3. Pakkumine või hankelepingust tulenevad dokumendid tuleb koostada eesti keeles.

5.4. Pakkumine peab olema jõus  60 (kuuskümmend) päeva alates pakkumise esitamise tähtpäevast.

 

6. Pakkumise esitamine

 

6.1.        Pakkumise esitamise tähtpäev on hiljemalt 18. september 2017 kell 10.00.

6.2.        Pakkuja esitab pakkumise  Puka Vallavalitsusele e-kirjaga digitaalselt allkirjastatult aadressil vallavalitsus@puka.ee

6.3. Pakkumuse allkirjastaja peab olema pakkuja seaduslik esindaja.

6.4. Pärast pakkumise esitamise tähtaega laekunud pakkumisi vastu ei võeta ja ei hinnata.

 

7. Pakkumiste vastavaks tunnistamine ja hindamine

 

7.1. Tellija kontrollib kõiki pakkumisi ja kui pakkumine vastab nõuetele, tunnistab pakkumise vastavaks.

7.2. Tellija võrdleb ja hindab kõiki vastuvõetud pakkumisi, edukaks tunnistatakse madalama kogumaksumusega pakkumine.

 

8.Kõigi pakkumiste  tagasilükkamine  ja pakkumismenetluse tühistamine

 

8.1.        Tellija võib tagasi lükata kõik pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.

8.1.1      Tellija võib tagasi lükata kõik pakkumised kui ükski pakkumine ei ole tunnistatud vastavaks.

8.1.2      Tellija võib tagasi lükata kõik pakkumised kui kõikide pakkumiste maksumused ületavad Tellija poolt käesolevaks hankeks arvestatud rahalisi võimalusi.


Vaata Lisa 1 kruusateede remont Komsi-Kibena piirkond