« Tagasi

Aakre, Pedaste, Pühaste, Palamuste, Rebaste ja Purtsi elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine

PUKA VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Puka 20. märts 2017 nr 12

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva Aakre, Pedaste, Pühaste, Palamuste, Rebaste ja Purtsi elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine

Rõngu Vallavolikogu 2. veebruari 2017 otsusega nr 5 „Ettepanek piiride muutmiseks" tehti Puka Vallavolikogule ettepanek algatada piiride muutmise menetlus Puka valla külade (Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste) Rõngu valla koosseisu arvamiseks.

Puka Vallavolikogu, 17. veebruari 2017 otsusega nr 1 „Haldusüksuste piiride muutmise algatamisega nõustumine", nõustus Rõngu Vallavolikogu ettepanekuga algatada haldusüksuste piiride muutmine Puka valla Aakre küla, Palamuste küla, Pedaste küla, Purtsi küla, Pühaste küla ja Rebaste küla Rõngu valla koosseisu arvamiseks.

Lähtudes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikest 7 selgitatakse haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel küsitluse teel välja asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arvamus haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta.

Puka Vallavolikogu 17. veebruar 2017 otsusega nr 2 „Haldusüksuste piiride muutmisega kaasneva Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ning Rebaste külade elanike arvamuse väljaselgitamine" otsustati korraldada küsitlus Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks asustusüksuste kaupa piiride muutmiseks ja nimetatud külade Rõngu valla koosseisu arvamiseks.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks otsustati küsitluslehtedele kanda järgmine küsimus:

"Kas toetate Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste küla üleandmist Rõngu (moodustatava Elva) valla koosseisu?" vastusevariantidega "Jah" ja "Ei".

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" kohaselt on vallavalitsuse pädevuses määrata küsitluse aeg ja koht.

Puka Vallavalitsuse 20. veebruari 2017 korraldusega nr 49 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse aja, koha ja sisu määramine" määratleti küsitluse kohaks Aakre küla Aakre rahvamaja ja ajaks Aakre küsitluspunktis 10. ja 12. märts 2017 kell 9.00 kuni 17.00

Küsitluse läbiviimiseks moodustati komisjon, kes peale küsitluse läbiviimist edastas 12. märtsil 2017 küsitluse tulemused vallavalitsusele.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016.a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 16 lg 1 ning lähtudes küsitlust korraldanud komisjoni 12.03.2017 protokollist „Küsitluse tulemuse protokoll", Puka Vallavolikogu o t s u s t a b:

 1. Kinnitada Puka valla haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused järgmiselt:

 2. Küsitluse toimumise aeg ja koht: küsitluslehtedega 10. märtsil 2017 kell 9 - 17 ja 12. märtsil 2017 kell 9 – 17 Aakre rahvamajas;

 3. Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste küla vähemalt 16-aastaste elanike arv: küsitlusest osavõtjate nimekirja kanti 414 elanikku;

 4. Küsimus küsitluslehel "Kas toetate Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste küla üleandmist Rõngu (moodustatava Elva) valla koosseisu?";

 5. Küsitlusel osales 228 osalejat, kellest 206 osalejat vastas „jah" ja 22 osalejat vastas „ei".

 6. Küsitluse käigus selgus elanike arvamus külade lõikes järgnevalt:
                Ütlesid „Jah"   Ütlesid „Ei"
  Aakre küla         122                  16
  Palamuste küla   6                      2
  Pedaste küla       9                      1
  Rebaste küla      31                    2
  Pühaste küla      19                     0
  Purtsi küla           19                    1

 7. Otsus jõustub valla veebilehel www.puka.ee teatavakstegemisest arvates

 8. Otsuse peale võib esitada Puka Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
   

Aleksander Sven Esse
Vallavolikogu esimees