« Tagasi

Soontaga küla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine

PUKA VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Puka 20. märts 2017 nr 11

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva Soontaga küla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine

Puka Vallavolikogu 17.02.2017 otsusega nr 3 „Ettepanek Helme vallale territooriumiosa üleandmiseks, Puka Vallavolikogu 19. augusti 2016 otsuse nr 56 „Piiride muutmise ettepanekuga mittenõustumine" tühistamine, ettepaneku tegemine Helme Vallavolikogule läbirääkimiste alustamiseks ning küsitluse läbiviimine Soontaga külas" otsustati esitada ettepanek Helme Vallavolikogule läbirääkimiste alustamiseks piiride muutmiseks Puka valla Soontaga küla üleandmiseks Puka valla koosseisust Helme valla koosseisu ning piiride muutmiseks haldusreformi läbiviimise käigus ning korraldada küsitlus Puka valla Soontaga külas elanike arvamuse väljaselgitamiseks küla ühinemiseks haldusreformi käigus moodustatava Tõrva vallaga.

Helme Vallavolikogu, 28. veebruari 2017 otsusega nr 4 „Haldusüksuste piiride muutmise algatamisega nõustumine", nõustub Puka Vallavolikogu ettepanekuga algatada haldusüksuste piiride muutmine Soontaga küla üleandmiseks Helme valla koosseisu.

Lähtudes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikest 7 selgitatakse haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisel küsitluse teel välja asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arvamus haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta.

Eelnimetatud Puka Vallavolikogu 17. veebruar 2017 otsusega nr 3 otsustati korraldada küsitlus Puka valla Soontaga külas elanike arvamuse väljaselgitamiseks küla ühinemiseks haldusreformi käigus moodustatava Tõrva vallaga.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks otsustati küsitluslehtedele kanda järgmine küsimus:

"Kas toetate Soontaga küla üleandmist Helme (moodustatava Tõrva) valla koosseisu?" vastusevariantidega "Jah" ja "Ei".

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" kohaselt on vallavalitsuse pädevuses määrata küsitluse aeg ja koht.

Puka Vallavalitsuse 20. veebruari 2017 korraldusega nr 49 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse aja, koha ja sisu määramine" määratleti küsitluse kohaks Soontaga külas asuv endine Aakre Metskonna kontorihoone ja ajaks Soontaga küsitluspunktis 10. ja 12. märts 2017 kell 9.00 kuni 17.00 .

Küsitluse läbiviimiseks moodustati komisjon. Peale küsitluse läbiviimist, s.o 12. märtsil 2017, edastas komisjon tulemused vallavalitsusele .

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016.a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 16 lg 1 ning lähtudes küsitlust korraldanud komisjoni 12.03.2017 protokollist „Küsitluse tulemuste protokoll", Puka Vallavolikogu o t s u s t a b:

 1. Kinnitada Puka valla haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused järgmiselt:

  1. Küsitluse toimumise aeg ja koht: küsitluslehtedega 10. märtsil 2017 kell 9 - 17 ja 12. märtsil kell 9 – 17 endises Aakre metskonna kontoris;

  2. Puka valla Soontaga küla vähemalt 16-aastaste elanike arv: küsitlusest osavõtjate nimekirja kanti 30 elanikku;

  3. Küsimus küsitluslehel "Kas toetate Soontaga küla üleandmist Helme (moodustatava Tõrva) valla koosseisu?";

  4. Küsitlusel osales 26 osalejat, kellest 26 osalejat vastas „jah", „Ei" vastuseid ei olnud..

 2. Otsus jõustub Puka vallavalitsuse veebilehel www.puka.ee teatavakstegemisest arvates.

 3. Otsuse peale võib esitada Puka Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

Aleksander Sven Esse

Vallavolikogu esimees